ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಶಾಖೆವಿಭಾಗಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿ

1.

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಪಿ.ಬಾಲರಾಜು

ಮುಖ್ಯ  ಅಭಿಯಂತರರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ, ಕಛೇರಿ 

8884492355

2.

ಶ್ರೀ  ಹೆಚ್. ಪಿ. ಸುಧಿರ್

ತಾಂತ್ರಿಕ  ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬೆಂಗಳೂರು  ವೃತ್ತ  ಕಛೇರಿ

8884492377

3.

ಶ್ರೀ  ಎಂ.ಎಲ್.ಲಮಾಣಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ  ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಧಾರವಾಡ  ವೃತ್ತ  ಕಛೇರಿ

8884492351

4.

ಶ್ರೀ  ಎಂ.ಎ ಕಯ್ಯೂಮ್

ತಾಂತ್ರಿಕ  ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರ)

 ಕಲಬುರಗಿ  ವೃತ್ತ  ಕಛೇರಿ  (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

8884492343

5

ಶ್ರೀಮತಿ  ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅಂಕಿ-ಅಂಶ)

ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಶಾಖೆ

9900434620

6.

ಶ್ರೀ ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದೀನ್‌ ಎಂ.ಡಿ

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ  ಶಾಖೆ

8123607360

7.

ಶ್ರೀ ಹಸನ್‌ ಸಾಹೇಬ್‌ ಎಂ.ಟಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಆಡಳಿತ, ಕಂದಾಯ  ಮತ್ತು  ಕಾನೂನು  ಶಾಖೆ

9880516072

8.

ಶ್ರೀಮತಿ  ಎಂ. ಆರ್. ಶ್ವೇತಾ

ಸಹಾಯಕ  ಕಂದಾಯ  ಅಧಿಕಾರಿ

ಆಡಳಿತ  ಶಾಖೆ

8884492361

9.

ಶ್ರೀ  ಪುಂಡರೀಕ ಮೂರ್ತಿ

ಸಹಾಯಕ  ಕಂದಾಯ  ಅಧಿಕಾರಿ

ಕಂದಾಯ  ಶಾಖೆ

8884492341

10.

ಶ್ರೀ   ಮಹ್ಮದ್‌  ಜಫ್ರುಲ್ಲಾ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)

ನಂ.3ನೇ  ವಿಭಾಗ,  ಬೆಂಗಳೂರು

9341999979

11.

ಶ್ರೀ  ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿ.ಎಸ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)

ನಂ.2ನೇ  ವಿಭಾಗ,  ಬೆಂಗಳೂರು

9448781738

12.

ಶ್ರೀ  ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)

ನಂ.1ನೇ  ವಿಭಾಗ,  ಬೆಂಗಳೂರು

8884492358

13.

ಶ್ರೀ  ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ವಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು 

ನಂ.1ನೇ  ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

9448603479

14.

ಶ್ರೀ  ಜಿ.ಹರೀಶ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು

ನಂ.2ನೇ  ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

9741125365

15.

ಶ್ರೀ   ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)

ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ವಿಭಾಗ

8884492353

16.

ಶ್ರೀ  ಹೆಚ್‌. ಎಂ ಸ್ವಾಮಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು

ದಾವಣಗೆರೆ  ವಿಭಾಗ

9900765553

17.

ಶ್ರೀ  ಎಸ್. ವಿ. ಹಿರೆಮಠ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು

ಧಾರವಾಡ  ವಿಭಾಗ

8884492348

18.

ಶ್ರೀ  ಬಿ. ಎಸ್. ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)

ಬೆಳಗಾವಿ  ವಿಭಾಗ

8884492373

19.

ಶ್ರೀ  ಎಂ.ಎ.ಖಯ್ಯೂಂ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಲಬುರಗಿ  ವಿಭಾಗ

8884492343

20.

 ಶ್ರೀಮತಿ  ಎ.ವಿ ಕಮಲ

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು(ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ, ಕಛೇರಿ 

8884492375

21.

ಶ್ರೀ   ಮಹ್ಮದ್‌  ಜಫ್ರುಲ್ಲಾ

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು  

ಬೆಂಗಳೂರು,  ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

9341999979

22.

ಶ್ರೀ  ಕುಮಾರ್  ಈಶ್ವರ್

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು   

ನಂ.1ನೇ  ಉಪ- ವಿಭಾಗ,  ಬೆಂಗಳೂರು

8884492362

23.

ಶ್ರೀ  ಬಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು   

ನಂ.3ನೇ  ಉಪ- ವಿಭಾಗ,  ಬೆಂಗಳೂರು

8884492354

24.

ಶ್ರೀ   ಚರಣ್‌ರಾಜ್

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು   

ನಂ.2ನೇ  ಉಪ- ವಿಭಾಗ,  ಬೆಂಗಳೂರು

8884492359

25.

ಶ್ರೀ   ಎ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು   

ನಂ.4ನೇ  ಉಪ- ವಿಭಾಗ,  ಬೆಂಗಳೂರು

8884492368

26.

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಕಿರಣ್

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು   

ಲಗ್ಗೆರೆ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ

8884492371

27.

ಶ್ರೀಮತಿ  ಎಸ್. ತೇಜಶ್ರೀ

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು   

ನಂ.1ನೇ  ಉಪ- ವಿಭಾಗ,  ಮೈಸೂರು

8884492363

28.

ಶ್ರೀ  ಜಿ. ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರ

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು 

ನಂ.2ನೇ  ಉಪ- ವಿಭಾಗ,  ಮೈಸೂರು

8884492356

29.

ಶ್ರೀ    ದರ್ಶನ್‌ ಜೈನ್

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು 

ಮಂಡ್ಯ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ  

8884492356

30.

ಶ್ರೀ  ಮಹದೇವ್

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು   

ಹಾಸನ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ

8884492366

31.

ಶ್ರೀ   ಟಿ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು    

ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ

8884492367

32.

ಶ್ರೀ  ದೇವರಾಜ

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)

ದಾವಣಗೆರೆ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ

8884492365

33.

ಶ್ರೀ   ತಿಮ್ಮಣ್ಣ

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು   

ಬಳ್ಳಾರಿ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ

8884492364

34.

ಶ್ರೀ   ಮಂಜುನಾಥ

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)   

ಧಾರವಾಡ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ

8884492372

35.

ಶ್ರೀ   ಪ್ರವೀಣ್‌ ಹೆಚ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ  ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)  

ಗದಗ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ

9448801431

36.

ಶ್ರೀ  ಬಿ. ಎಸ್. ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು   

ಬೆಳಗಾವಿ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ

8884492373

37.

ಶ್ರೀ  ಬಿ. ಎ.  ಸಸಾಲಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು   

ವಿಜಯಪುರ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ

8884492369

38.

ಶ್ರೀ   ಶ್ರೀಧರ್‌ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ   ಅಭಿಯಂತರರು   

ಕಲಬುರಗಿ  ಉಪ-ವಿಭಾಗ

8884492391

39.

ಶ್ರೀ   ದೇವೇಂದ್ರಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ  ಅಭಿಯಂತರರು

ರಾಯಚೂರು  ಉಪ-ವಿಭಾಗ

8884492360

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-02-2024 05:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080